AlterKino.org

tekst alternatywnytekst alternatywnytekst alternatywnytekst alternatywny
"Jeśli robimy swoje, prędzej czy później wywalczymy dla siebie przestrzen do działania" TV Smith _____ DZISIAJ JEST:_Sobota 2021-05-08_____" Przyjemność bierze się z konsumowania i trwa tylko parę chwil, satysfakcja bierze się z tworzenia i trwa o wiele dłużej..."

STATUT STOWARZYSZENIA
CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "BISZTYNEK KULTUROWO”  Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę: CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "BISZTYNEK KULTUROWO” . W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bisztynek.
3.Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
4.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
5.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. § 2
1.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Stowarzyszenie posługuje się nazwą: Centrum Kultury i Aktywności Społecznej "Bisztynek Kulturowo”. Stowarzyszenie może także posługiwać się skrótem CKiAS "Bisztynek Kulturowo” oraz Bisztynek Kulturowo.

Rozdział II
Misja i formy działania
§ 3
1.Misją Stowarzyszenia jest szeroko rozumiany rozwój społeczno-kulturalny gminy i miasta Bisztynek oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

a) popularyzacja i wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych, rozwijanie młodych liderów, budowanie zaufania społecznego, wspieranie samoorganizacji społecznej etc.,
b) inicjowanie, popieranie i organizowanie działań kulturalnych, artystycznych, naukowych, społecznych, sportowych;
c) promocja lokalnej aktywności społecznej, sportowej i artystycznej, dbałość o dotychczasowy dorobek kultury kraju, regionu i gminy;
d) rozwój terenów i miejsc ogólnego zainteresowania społecznego; odzyskiwanie przestrzeni publicznej;
e) pozyskiwanie doświadczeń, zrzeszanie osób, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami różnych środowisk;
f) szerzenie idei integracji europejskiej;
g)przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym (alkoholizm, narkomania, przemoc, bezrobocie, wszelkiego rodzaju dyskryminacje) i tworzenie warunków ich zapobiegania;
h) propagowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i sportu, a także działań ekologicznych.
2. Formy działalności stowarzyszenia:
a) organizacja imprez kulturalnych i sportowych: koncertów, przeglądów, zlotów, zjazdów, turniejów, meczów, festiwali, różnorodnych imprez masowych;
b) funkcjonowanie specjalizowanych grup/pracowni: (muzycznych, tanecznych, plastycznych, filmowych, dziennikarskich, literackich, teatralnych, sportowych, naukowych, itd.)
c) podjęcie działalności: proekologicznej, na rzecz czynu społecznego, na rzecz mienia publicznego i zabytków;
d) organizacja życia kulturalno-społecznego w obrębie gminy i miasta Bisztynek oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego: projekcje filmowe, spektakle teatralne, recitale, wystawy, pokazy; wykłady, warsztaty, szkolenia, fora, etc.;
e) promocja miejscowych grup, talentów, możliwości i zasobów gminy i miasta Bisztynek;
f) współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji, integracji, kultury, sztuki i sportu;
g) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
h) wspieranie i rozwój inicjatyw lokalnych, a w szczególności dzieci i młodzieży dotkniętej problemem patologii;

3. Wszystkie metody wymienione w § 3.2 Stowarzyszenie może realizować zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie na cele statutowe stowarzyszenia.


Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 4
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych;

§ 5
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie;
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia;
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
e) udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek;
d) dbania o mienie Stowarzyszenia;

§ 6
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia jednak nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego;
b) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań;
c) być zwolnionym z obowiązku opłacania składek;
4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 7
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia jednak nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego,
b) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań;
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 8
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;
b) wykluczenia przez Zarząd:
· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
· z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
· z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres jednego roku,
· na pisemny, umotywowany wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§ 9
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 3. Spośród kandydatów do zarządu wybiera się prezesa, a następnie członków zarządu.
3. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
4. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwal Walnego Zgromadzenia z pominięciem uchwały, o której mowa w §14.1 .
5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy ½ liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
6. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
§ 10
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi;
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem oraz z wyjątkiem sprawy określonej w §14.1).
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalenie statutu i jego zmian;
c) zatwierdzanie regulaminów;
d) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich;
h) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu;
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
§ 11
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e) podejmowanie decyzji o nabywaniu lub zbywaniu majątku ruchomego i nieruchomego;
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
h) przyjmowanie i skreślanie członków;
i) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
j) uchwalanie regulaminów;
k) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
l) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
5. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
6. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia – zatrudnić pracowników.
§ 12
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Członkowie komisji nie mogą być jednocześnie członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Uchwały komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków i zebraniu Zarządu,
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
e) składanie na Walnym zgromadzeniu Członków wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 13
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, zbiórki publiczne, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,;
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
d) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
. 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I miesiąca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zgromadzenie Członków.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności majątkowych wymagane są podpisy prezesa i jednego z członka zarządu Powyższe nie odnosi się do uchwały, o której mowa w § 13.4
4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
SUBSKRYBUJ
KALENDARIUM
-
08-09 LUTEGO 2014


-
01 MARCA 2014

------------
-09 MARCA 2014DZIEŃ KOBIET
-